اردوی آشنایی دانش آموزان پایه هفتم ورودی جدید...

آشنایی دانش آموزان با محیط و کادر آموزشی مدرسه در فضایی صمیمی و پرنشاط همراه با بازیهای آموزشی و فکری و..
 
 
 

چاپ