اردوی دانش آموزی پارک ارم

با کرونا هم می شود.. سه شنبه ایی دلپذیر با اردوی متفاوت تفریحی دبیرستان پسرانه قیاس لذت این اردو به اسم آن نیست، به دیدار دانش آموزان، به دلتنگی حضور در کنار هم، به فرصت یادگیری آداب اجتماعی و گروهی بچه هایی که از سر حضور این مهمان ناخوانده مدت هاست خانه نشین بودند.
 
چقدر جای همه خالی بود...
 

 


چاپ