آخرین جلسه مشاوره و هدایت تحصیلی (نیمسال دوم 1401-1400)

آخرین جلسه آنلاین مشاوره و هدایت تحصیلی با موضوع: ایام امتحانات نوبت دوم و هنر دقیقه آخر! حضور کلیه دانش آموزان عزیز بهمراه یکی از والدین محترم، مورد تاکید است.

 


چاپ